Erityisopetus

 

 

Erityisopetus

 

Erityisopetusta annetaan perusopetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia ovat lukemisen ja/tai kirjoittamisen ongelmat, joihinkin oppiaineisiin liittyvät vaikeudet, motoriset vaikeudet, keskittymisvaikeudet, puheen ongelmat, aistitoimintojen ongelmat ja vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Jos oppilaan opiskelu yleisopetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osin tai kokonaan Pikku Hermannin erityisluokassa. Erityisluokassa voivat opiskella mm. oppilaat, joilla on kehitysviivästymä, kehitysvamma, autismi, kielihäiriö, oppimisvaikeus tai sopeutumattomuus. Pikku Hermannin erityisluokkaa lukuun ottamatta erityisopetus järjestetään yleisopetukseen integroidusti.

 

Oppilaan saama tuki jaetaan kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Erityisopetusta voidaan antaa kaikissa kolmessa tuen vaiheissa oleville oppilaille. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä sekä tukea ja auttaa yksilöllisesti kaikkia oppilaita saavuttamaan perusopetuksessa vaadittavat perustiedot ja -taidot tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa sunnitelmassa (HOJKS) määritellyt yksilölliset tavoitteet.

 

Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet ja turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen.

 

Tukitoimien lisäksi erityisopetukseen voi sisältyä myös kuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.

 

Erityisopettajien yhteystiedot

* Herman Ojalan koulussä toimii erityisopettajana Kaisu Valtonen, p. 040 150 5251

* Kleemolan, Sykäräisen ja Viitojan koulujen erityisopettajana toimii Mari Keskitalo.

   Viransijaisen p. 040 150 5263

* Yläkoulun erityisopettajana toimii Elina Kotila, viransijaisen p. 040 150 5239

* Herman Ojalan koululla toimii erityisluokka Pikku Hermanni, jonka opettajana on Paula

   Kiiskilä. Viransijaisen p. 040 150 5267

Erityisopettajiin voi ottaa yhteyttä myös Wilman ja sähköpostin kautta

etunimi.sukunimi@toholampi.fi

 

Oppilaan tukemisen suunnitelma