Tietosuojaseloste

Tietosuoja Toholammin kunnassa

 

Toholammin kunnan tietosuojavastavana toimii it-asiantuntija Harri Keskisipilä.

 

Tietosuojaseloste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä on ollut asetuksen tarkoituksena.

Tähän asetukseen pohjautuen Toholammin kunnalla on ollut velvollisuus laatia kirjallinen kuvaus sen toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan tietosuojaselosteeksi.

Suurin osa Toholammin kunnan palveluita perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin rekisterinpitäjä (Toholammin kunta) ei tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osaan palveluista kuitenkin henkilötietoja kerätään suostumukseen perustuen ja tällöin pyydetään lupa henkilötietojen käsittelyyn. Jokaisella on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen ja siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu. Kunnan palveluissa tiedot ovat hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään myös laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa toisin säädetä.

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilöstörekisterissä.

Seloste on organisaation sisäinen asiakirja. Se toimii apuvälineenä henkilötietojen käsittelyn hahmottamiseen, ja sen tarkoituksena on osaltaan osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Seloste onkin olennainen osa organisaation osoitusvelvollisuuden toteuttamista.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa arvioida tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuutta selosteen pohjalta. Sen vuoksi seloste on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle.

--