Rakentamisen luvat

Rakennustarkastaja myöntää enintään 2-asuntoisten asuinrakennusten ja niitä palvelevien talousrakennusten rakennusluvat sekä toimenpideluvat. Muut luvat myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Rakennuslupahakemuslomake 1 kpl
  • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 1 kpl
  • Pääpiirustukset 2 sarjaa
  • Pätevän suunnittelijan allekirjoituksellaan vahvistamat Suomen RakMK:n määräykset täyttävät: asemapiirros 1:500, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrustukset 1:50 tai 1:100
  • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, pohjatutkimus
  • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi
  • Hakemus / ilmoitus kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöiden johtajaksi
  • Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus
  • Suunnitelma jätevesien käsittelystä
  • Lisäksi tarvittaessa muita liitteitä ja selvityksiä kuten poikkeamislupapäätös, ympäristölupapäätös ja tieliittymälupa

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavia lomakkeita saatavana kunnan rakennustoimistosta tai voit täyttää hakemuksen sähköisesti ja toimittaa sen allekirjoitettuna liitteineen rakennustoimistoon.

Lomakkeet

Naapurien suostumus rakennuslupaa ja poikkeamista varten
Naapurien suostumus
Rakennusjärjestys
Rakennuslupahakemus
Rakennusvalvonnan taksat
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen hakemus
Vastaavan työnjohtajan lomake

Lisätietoja saa kunnan rakennustarkastajalta.

Luvanvaraisuus

Rakennuslupa vaaditaan aina uudisrakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen. Toimenpide lupa tarvitaan mm. asuinhuoneiston muutokseen. Rakennusjärjestyksessä määritellään eri toimenpiteiden luvan / ilmoituksenvaraisuus.

Suunnitellessasi rakentamista, ota hyvissä ajoin yhteys rakennustarkastajaan luvanvaraisuuden selvittämiseksi.

Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-ainesluvan. Kotitarvekäyttöä varten tapahtuva ottaminen ei lupaa tarvitse.

--