Kuulutukset

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä (erityislait) ilmoitukset julkaistaan myös kunnan ilmoitustaululla kunnantalolla, osoitteessa Lampintie 5.

Kuulutukset

--