Rakentamisen valvonta

Toholammin kunnassa rakennustoimintaa valvoo rakennus- ja ympäristölautakunta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on mm.

  • neuvoa ja opastaa rakentamiseen liittyvissä asioissa
  • myöntää rakennusluvat ja valvoa rakentamisesta annettujen säädösten noudattamista
  • valvoa rakennetun ympäristön laatua
  • myöntää maa-ainesluvat ja valvoa maa-ainesten ottoa
Katselmukset

Rakennustyön aikana viranomaiset suorittavat työmaalla katselmuksia ja tarkastuksia, joiden tarpeellisuus on määritelty lupapäätöksessä.

Katselmuksen suorittamisesta ajallaan sekä katselmusajankohdan varaamisesta huolehtii työmaan vastaava työnjohtaja.

Aloitusilmoitus

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja jne.

Aloituskokous

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään aloituskokouspöytäkirjaan rakennuslupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Sijainnin merkitseminen

Rakennuksen paikan maastoon merkitseminen tehdään rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja se suoritetaan ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Rakennustarkastaja suorittaa rakennusten paikan merkitsemisen maastoon. Toimitus tilataan rakennustarkastajalta.

Korkeusaseman tarkistus

Sijainnin merkitsemisen jälkeen tai samassa yhteydessä suoritetaan rakennuspaikalla rakennusten korkeusaseman tarkistus ennen kaivutöiden aloittamista. Rakennusten nurkkapisteissä tulee olla tällöin merkkipaalut, joihin on merkitty ajateltu korkeusasema.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustukset on kaivettu, kuitenkin ennen täyttöjä tai muita pohjanvahvistustöitä.

Paaluperusteisissa rakennuksissa pohjakatselmus suoritetaan, kun paalutustyöhön ollaan ryhtymässä mahdollisen koepaalutuksen jälkeen.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus suoritetaan, kun kantavat rakenteet on tehty, kuitenkin ennen niiden peittämistä.

Suurissa rakennuskohteissa rakennekatselmus voidaan suorittaa useammassa osassa. Rakennusluvassa vaaditut rakennesuunnitelmat tulee esittää katselmuksen yhteydessä.

Hormikatselmus

Hormin muurauksen ja rappauksen tai valmishormin asentamisen jälkeen ennen hormin peittämistä katselmusta pyydetään rakennusvalvontatoimistosta.

Ilmanvaihtolaitteiden säätäminen

Säädön suorittaa ilmanvaihtolaitteiston urakoitsija. Mittauspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus

Tarkastuksen suorittaa yleensä sähköurakoitsija. Sähköasennusten mittaus- ja käyttöönottopöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä.

Vesi- ja viemärilaitteistojen katselmukset

Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastuksista vastaa asennustyöhön hyväksytty kvv-työnjohtaja. Loppukatselmuksessa on esitettävä kvv-laitteiden käyttöönottopöytäkirja, johon on merkitty kaikki tarkastukset, kokeet ja huomautukset. Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sekä kvv-loppupiirustukset koottuina kansioon on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä.

Käyttöönottokatselmus (osittainen)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettavaksi. Käyttöönottokatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kun kohde ei kaikilta osiltaan ole vielä täysin valmiina. Katselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen, joka kutsuu muut kohteessa tarvittavat viranomaiset.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennuskohde ympäristöineen on täysin valmis.

Erillinen loppukatselmus tulee suorittaa myös silloin, kun käyttöönottokatselmuksessa kirjatut keskeneräisyydet on kohteella tehty. Loppukatselmuksessa on esitettävä ajantasainen työmaan tarkastusasiakirja rakennusteknisten töiden ja ilmanvaihdon osalta. Kvv-laitteiden käyttöönottotarkastus, ilmanvaihtolaitteiden säätö ja mittaus ja sähköasennusten käyttöönottotarkastus, sekä mahdollinen öljylämmityslaitteiston katsastus on oltava suoritettuna katselmukseen mennessä sekä pöytäkirjat näistä tarkastuksista.

Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

Ilmoitusmenettelyä vaativissa kohteissa rakentajan on ilmoitettava rakennustyön valmistumisesta.

--