Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilas voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Kolmiportainen tuki ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksien syntymistä.  Kaikkia oppilaita myös tuetaan ja autetaan yksilöllisesti, jotta he saavuttavat perusopetuksessa vaadittavat perustiedot ja -taidot tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määritellyt yksilölliset tavoitteet. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen.

Lue lisää tuen tasoista mm. Opetushallituksen sivuilta sekä kunnan Oppimisen tuen suunnitelmasta, joka on nähtävissä alla.

Jos oppilaan opiskelu yleisopetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osin tai kokonaan Pikku Hermannin pienluokassa.

Oppilaan tukemisen suunnitelma

--