Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan saama tuki jaetaan kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kolmiportaisen tuen tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä. Tavoitteena on myös tukea ja auttaa yksilöllisesti kaikkia oppilaita saavuttamaan perusopetuksessa vaadittavat perustiedot ja -taidot tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määritellyt yksilölliset tavoitteet. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen.

Tuen tasoista voi lukea lisää mm. Opetushallituksen sivuilta sekä kunnan Oppimisen tuen suunnitelmasta, joka on nähtävissä alla.

Jos oppilaan opiskelu yleisopetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osin tai kokonaan Pikku Hermannin pienluokassa.

Oppilaan tukemisen suunnitelma

--