Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole lainsäädännöllä, säännöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi.

Kunnanhallitus:

  1. vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
  2. vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
  3. valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
  4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
  5. vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
  6. vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
  7. huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toholammin kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuuston päätöksellä kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat seuraavat osastot: hallinto, lomatoimi ja tekninen sekä viemäriliikelaitoksen johtokunta. Kunnanhallitus toimii kaavoitusviranomaisena. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Hallintosääntö

Toholammin kunnanhallitus 2019-2021

Yhteystiedot julkaistaan niiden hallituksen jäsenten osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

--