Toholammin kunta - Maksut

 

www.toholampi.fi

Tulostettu: 17.05.2019 klo 03:03:51

Päivitetty: 18.39.2018 klo 15:03:27

 

Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat 1.3.2017 alkaen Lakiin varhaiskasvatusken asiakasmaksuista (1503/2016).

 

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan.

 

Maksu on ensimmäisestä lapsesta enintään 290 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta enintään 145 euroa ja sitä seuraavista lapsista 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Pienin perittävä maksu on 27 €.

 

 

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen henkilömäärä Tuloraja
Korkein maksuprosentti
2 2050 € 10,7%
3 2646 € 10,7% %
4 3003 € 10,7 %
5 3361 € 10,7 %
6 3718 € 10,7 %

* Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määrämisen perusteena olevaan tulorajaan 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Osapäivähoidosta peritään hoitoaikaan suhteutettu alempi maksu, jonka perusteet kunta on määritellyt.

 

Kun lapsi on hoidossa yli viisi tuntia päivässä:

Hoitopäiviä 10 pv 60 %
  15 pv 80 %
  16 pv tai enemmän 100 %

 

Kun lapsi on hoidossa korkeintaan viisi tuntia päivässä:

Hoitopäiviä 10 pv 36 %
  15 pv 48 %
  16 pv tai enemmän 60 %

Esiopetuksessa tai koulussa olevalta lapselta peritään alle viiden tunnin taulukon mukaan. Koulujen loma-aikoina lapsen ollessa kokopäivähoidossa, lisätään hänen päivähoitolaskuunsa kyseessä olevalta ajalta 4,30 € / päivä.

 

Päivähoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu, jota ei vaihdella kuluvan päivähoitokauden aikana. Kuitenkin esim. vanhempien työtilanteessa tapahtuvan muutoksen vuoksi voidaan kuukausimaksua muuttaa edellä olevien hoitopäivien puitteissa. Kuitenkin aina vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan (Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 21.9.2006 § 82 ).

 

Poikkeuksina kiinteään kuukausimaksuun ovat

  1. Hoidon aloitus- ja lopetuskuukausi, jolloin maksu peritään vain läsnäolopäivien mukaan. Jakaja on aina 20 joten esim. 200 €:n kuukausimaksusta yhden päivän hinta on 10 €. Läsnäolopäivien mukaan maksua perittäessä laskutetaan myös alle 27 €:n jäävä maksu.

  2. Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi poissa hoidosta vähintään 10 päivää kalenterikuukauden aikana peritään päivähoidosta puolet kuukausimaksusta.

  3. Lapsen ollessa kokonaisen kalenterikuukauden poissa päivähoidosta peritään puolet kuukausimaksusta varausmaksuna, koska hoitopaikka pidetään lapselle varattuna.

  4. Päivähoitopaikan irtisanominen tapahtuu kirjallisesti ja vasta sen jälkeen laskutus lakkaa. Irtisanomislomakkeita saa päiväkodilta tai sosiaalitoimistosta.

Tilapäinen hoito

Tilapäistä hoitoa voidaan antaa päiväkodilla, Kastehelmessä sekä perhepäivähoidossa. Tilapäistä hoitoa voi tiedustella päivähoidon johtajalta ja kysellä onko hoitopaikoissa tilaa. Tilapäistä hoitoa voi käyttää max. 3 kertaa kuukaudessa menettämättä kotihoidon tukea.

 

Hinta

Korkeintaan 5 h/pv 9 €/lapsi, 5 €/seuraava lapsi

 

Vuorohoito

Vuorohoito on tarkoitettu vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille ja sitä tarjotaan lasten hoidon tarpeen mukaan. Vuoropäiväkotimme on avoinna lasten hoitoaikojen mukaisesti aamuvarhaisesta iltamyöhään ja viikonloppuisin. Henkilökunnan työvuorolistat laaditaan perjantaisin lasten hoitoaikojen mukaan.

 

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on vuorohoidossa järjestetty siten, että vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhemmat ilmoittavat lapsensa hoitoajat aina viimeistään perjantaihin klo 12 mennessä koskien seuraavaa ajanjaksoa. Vuorohoitoa ei kuitenkaan järjestetä iltaisin ja viikonloppuisin , jos molemmat vanhemmat eivät ole töissä tai hoidon tarve ei johdu opiskelusta. Jos jompikumpi vanhemmista on kotona, lasten hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien tehtävä. Hoitoa järjestetään kuitenkin jos siihen on erityiset syyt (Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 27.3.2006 § 34).

 

Muutoksenhaku

Päivähoitomaksupäätös on viranhaltijapäätös, johon voidaan hakea muutosta kirjallisella oikaisupyynnöllä. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oikaisupyyntö osoitetaan Toholammin sivistyslautakunnalle.

 

Maksuntarkistus

Myös perheen kuukausitulojen muuttuessa +/- 10 % (muutos perhesuhteissa, lomautus, opiskelu, työhönmeno ym.) vanhempien tulee toimittaa tositteet muuttuneesta tilanteesta maksun tarkistamista varten päivähoitotoimistoon.