Tarjouspyyntö kaatopaikan tiivistyskerroksesta

Toholammin Hautakankaan kaatopaikan tiivistyskerroksen rakentaminen mineraalisesta materiaalista

1 Hanke


Toholammin kunta tulee sulkemaan Hautakankaan käytöstä poistetun kaatopaikan pintarakennekerroksilla. Kerrokset on määrätty kaatopaikkaa koskevassa ympäristöluvassa. Kaatopaikan pintarakenteilla suljettavan täyttöalueen pinta-ala on noin 17 000 m2, ja pintarakenteet tullaan rakentamaan todennäköisesti kahdessa vaiheessa vuosina 2020 ja 2021.

Kaatopaikan pintarakenteet koostuvat muotoilutäytöstä, tiivistyskerroksesta, kuivatuskerroksesta ja pintakerroksesta. Rakenne on esitetty suunnitelmissa. Toholammin kunta toteuttaa tarkennustyöt lähtökohtaisesti omana työnään ja hankkimalla itse rakentamista varten materiaalit ja tarvittavat palvelut. Mineraalisen tiivistyskerroksen osalta hankinta kilpailutetaan erikseen vaihtoehtoisella materiaalilla ja rakennekerroksen toteutuksella.


2 Tarjottava rakenne


Kaatopaikan mineraalinen tiivistyskerros on tarkoitus rakentaa lähtökohtaisesti bentoniittimatolla, kunnan hankintana ja asentamana. Tässä tarjouspyynnössä pyydetään tarjoamaan tiivistyskerrosrakennetta toteutettuna moreeni- tai savirakenteena toimittajan materiaalista toimittajan rakentamana valmiiksi rakenteeksi. Tarjottavan rakenteen tulee sisältää materiaalitutkimukset, työn aikaiset mittaukset ja laadun raportointi materiaalin laadun ja kerrospaksuuden osalta koko rakenteesta. Ennakkokokeella tutkitun materiaalin määrän ja tasalaatuisuuden tulee täyttää koko materiaalierästä asetetut vaatimukset.


3 Tekniset vaatimukset


Maa-aineksesta toteutettavan mineraalisen tiivistyskerroksen paksuuden tulee olla 500 mm tiivistettynä rakenteeseen ja rakenteen vedenläpäisevyyden tulee täyttää vaatimus k≤1*10-8 m/s valmiissa rakenteessa. Materiaalista on tehtävä kaatopaikkamääräysten mukainen vedenläpäisevyyskoe, jolla tulee selvittää saavutettava k-arvovaatimus, rakentamisen aikainen kuivatilavuuspaino, jonka mukaisesti rakenne on tiivistettävä rakenteeseen ja vesipitoisuusrajat käytettävälle materiaalille. (Työselostuksessa tiiveyskokeen teettäjäksi mainitaan rakennuttaja, urakoitsija teettää kaikki kokeet ja sisällyttää ne tarjoukseensa.) Mikäli tiiveyskoetta ei saada suoritettua tarjouksen jättöaikaan mennessä perustellusti, se voidaan toimittaa jälkikäteen.

Rakenteesta tulee tehdä 1.3.2020 päivätyn työselostuksen mukaiset kokeet ja mittaukset, jotka on mitattava ja raportoitava pätevän asiantuntijan toimesta. Urakoitsijan on esitettävä kahden viikon kuluessa urakkasuhteen syntymisestä rakennustyön laadunvalvontasuunnitelma. Laadunvalvontasuunnitelman tekemisessä noudatetaan, mitä työselostuksessa on vaadittu.

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon ja työvoiman osaamista sekä työntuloksen vaatimuksen mukaisuutta. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Urakoitsija vastaa työselostuksen mukaisesta urakoitsijan laadunvalvonnasta ja tarkemittauksista. Rakennuttaja tekee harkintansa mukaan tarkastusmittauksia.


4 Työn toteuttaminen


Tilaajalla ei ole osoittaa kaatopaikka-alueelta isoa varastoaluetta materiaalin varastointiin, joten urakoitsijan on järjestettävä materiaalin varastointi tarvittaessa. Tilaaja luovuttaa valmiiksi muotoillun pohjan rakennusalustaksi. Urakoitsija tiivistää mineraalisen tiivistyskerroksen vähintään kahdessa kerroksessa, työselostuksen mukaisesti rakenteeksi ja tekee työselostuksen mukaiset mittaukset rakenteesta ja materiaalista. Urakoitsija tasaa ja luovuttaa valmiin pinnan, josta tilaaja jatkaa rakenteen toteutusta edelleen kuivatuskerroksella eteenpäin.


5 Aikataulu


Tilaaja asettaa mineraalisen tiivistyskerroksen toteutusaikataulun:

Tehtävä 2020 2021
Aloitus Sopimuksen mukaan
Valmis rakenne 30.6.2021 (Tai sopimuksen mukaan)
Laadunvalvontaraportti tilaajalle Jatkuva raportointi 30.7.2021 loppuraportti

 

6 Sopimussuhteet


Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. Toholammin kunta toimii hankkeessa rakennuttajana ja YSE 1998 mukaisena tilaajana. Tarjoaja toimii tarjotun työn osalta rakennusteknisten töiden pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennustyöt tulee toteuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa valmiina tilaajalle luovutuskuntoon saatettuna sekä lisäksi työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut. Työssä noudatetaan työselostusta sekä liitteenä olevia suunnitelmapiirustuksia. Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset valmiiksi rakennettuna hankintoineen, joita työtuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. Työstä laaditaan RT80260 mukainen urakkasopimus ennen työn aloittamista.


7 Suoritusvelvollisuuden laajuus ja maksuperuste


Työ sisältää tiivistyskerroksen rakentamisen noin 17 000 neliömetrin kokoiselle alueelle. Maksuperuste on mitattujen ja laadunvalvonnalla suunnitelman mukaiseksi todettujen määrien mukainen neliöhinta.

Laskutus tapahtuu kuukausittain sen jälkeen, kun tilaaja on laskun perusteet hyväksynyt. Jokaisesta laskusta vähennetään 10 % viimeiseksi maksueräksi laskutuksen yhteydessä.

Viimeinen erä voidaan laskuttaa sen jälkeen, kun rakennuttaja on hyväksynyt loppuraportin, valmis työ on vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Laskujen maksuehto on 15 vrk netto.


8 Vakuudet ja vakuutukset


Työlle ei aseteta rahallista työnaikaista ja takuuajan vakuutta. Urakoitsijan on asetettava työlle YSE 38 §:n mukainen rakennustyövakuutus suuruudeltaan arvonlisäveroton urakkahinta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee kattaa vahingot vähintään viiteen sataantuhanteen euroon asti, kunkin vahinkotapahtuman osalta. Urakoitsija vastaa kaikista vakuutusmaksuista. Urakoitsijan tulee vastata aiheuttamistaan henkilövahingoista täysimääräisesti.


9 Turvallisuus


Tilaaja laatii työtä varten Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) mukaiset työturvallisuusasiakirjan sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Päätoteuttajan on laadittava VNa 205/2009 10 §:ssä tarkoitetut urakan työturvallisuutta koskevat suunnitelmat (turvallisuussuunnitelma ja riskikartoituksen perusteella selvitettyjen vaarallisten töiden suunnitelmat) ja 11 §:ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. Suunnitelmat on toimitettava tilaajalle tiedoksi ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan on järjestettävä henkilöstölle työn edellyttämät suojaimet. Lisäksi tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin.

Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn suoritukselle välttämättömät alueet. Urakoitsija huolehtii tarvittavien työnaikaisten ajo-opasteiden ja suojavarusteiden hankinnasta ja asennuksesta työn luovutushetkeen saakka. Urakoitsijan käyttöön varattu työalue sovitaan ennen töiden aloittamista. Urakoitsija vastaa kaikesta omaisuudestaan työmaalla kustannuksellaan, aluetta ei ole valvottu.


10 Hankinta ja urakoitsijan valintaperusteet


Tilaaja tekee hankintapäätöksen tarjousten vertailun jälkeen. Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää tarjoajan omia ehtoja. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki saamansa tarjoukset, mikäli rakenne voidaan toteuttaa edullisemmin tilaajan hankkimalla ja asentamalla bentoniittimattorakenteella. Tilaajalla on laskennallinen vertailuhinta mattorakenteelle, jota pidetään tarjouksiin nähden vertailuhintana. Jätetyn tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2020 saakka.

Tarjous tiivistyskerroksen rakentamisesta on jätettävä 31.8.2020 kello 16:00 mennessä osoitteeseen:


Liitteet:


1. Työselostus 1.3.2020 pdf-tiedostona
2. Suunnitelmaselostus pdf-tiedostona
3. PowerPoint ELY -esitys pdf-tiedostona

4. Suunnitelmapiirustukset 10442 1-5

Suunnitelmapiirustus 1 pdf-tiedostona
 Suunnitelmapiirustus 2 pdf-tiedostona
Suunnitelmapiirustus 3 pdf-tiedostona
Suunnitelmapiirustus 4 pdf-tiedostona
Suunnitelmapiirustus 5 pdf-tiedostona

--