Tietosuoja ja tietoturva

 

Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilöstörekisteristä tulee laatia Rekisteriseloste, johon merkitään rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterin pitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista.

 

Rekisterin ylläpitojärjestelmään kuuluvat manuaalinen aineisto ja ATK:lla hoidetut asiakastietojärjestelmät. Tietojen säilyttämistä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteröidyllä on tarkastus ja virheenkorjaamisoikeus.

 

Kukin osasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.